i2General

เคารพ

posted on 30 Apr 2015 16:35 by i2know in i2General directory Diary

การที่เราจะยกมือขึ้นพนมไหว้ใครสักคนมันคงไม่ใช่เรื่องยาก

แต่ . . . การจะไหว้ใครสักคน
ที่เราไม่เคารพ มันก็ฝืนความรู้สึกมากๆ 
 


ถึงจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ทำตัวไม่เข้าท่าก็ไม่เคารพนะ
ถ้าไม่นับถือ . . . ไม่ไหว้ได้ไหม 
ไม่อยากฝืนใจตัวเอง . . . 

ดราม่าในวันเงินเดือนออก 30.4.2558